جدول دروس کمبود یا جبرانی

از دروس کمبود یا جبرانی که توسط این دانشکده ارائه میگردد

سیستم های اطلاع رسانی     1واحد
روش تحقیق و آمار پیشرفته  3واحد
مبانی بلایا در نظام سلامت    2واحد
اصول مدیریت و برنامه ریزی سلامت   2واحد
اصول اپیدمیولوژی   2واحد
زبان تخصصی   3واحد
پدافند غیر عامل  2واحد 


جدول دروس اختصاصی اجباری


جدول دروس اختصاصی اختیاری

از دروس اختصاصی اختیاری دروس زیر توسط این دانشکده ارائه میگردد:

جغرافیای سلامت وGIS                          1 واحد

تغذیه در بلایا و فوریتها                         1 واحد

مدیریت منابع و پشتیبانی در بلایا و فوریتها  1 واحد

بهداشت روانی و اجتماعی در بلایا             2 واحد

مدلهای پیش بینی در اپیدمیولوژی             2 واحد    

جمع کل                                            7 واحد


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار