پنجشنبه ١٣٩٦/٤/٢٩    EN


جدول دروس کمبود یا جبرانی

از دروس کمبود یا جبرانی دروس زیر توسط این دانشکده ارائه میگردد:

سیستمهای اطلاع رسانی                 1 واحد

روش تحقیق و آمار پیشرفته             3 واحد

مبانی بلایا در نظام سلامت                2 واحد

اصول مدیریت و برنامه ریزی سلامت   2 واحد

اصول اپیدمیولوژی                        2 واحد

زبان تخصصی                             3 واحد

پدافند غیر عامل                           2 واحد

جمع کل                                    15 واحد

در صورتیکه دانشجویی دروس فوق را با همین ارزش واحد با حداقل نمره 14 در دوره های قبل گذرانده باشد با تصویب گروه از گذراندن آن معاف میباشد.

جدول دروس اختصاصی اختیاری

از دروس اختصاصی اختیاری دروس زیر توسط این دانشکده ارائه میگردد:

جغرافیای سلامت وGIS                          1 واحد

تغذیه در بلایا و فوریتها                         1 واحد

مدیریت منابع و پشتیبانی در بلایا و فوریتها  1 واحد

بهداشت روانی و اجتماعی در بلایا             2 واحد

مدلهای پیش بینی در اپیدمیولوژی             2 واحد    

جمع کل                                            7 واحد


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار