اعضا هیئت علمی گروه سلامت در بلایا 

    cv       


        

 رشته تحصیلی

 مرتبه علمی

 نام و نام خانوادگی


 

 

پیدمیولوژیست استاد

   

دکترعلی اکبر حقدوست

 

 

مدیریت خدمات بهداشتی 

استاد

 

دکتر محمود نکویی مقدم

 

 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار دکتر سید حسین صابری

 

 

 بهداشت محیط

استاد دکترمحمد ملکوتیان  
 

 

پزشکی اجتماعی 

 استاد  

دکتر نوذر نخعی  

 

 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی

دانشیار

 
دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی

 

 
 

 مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار دکتر محمد حسین مهرالحسنی

 

 
 

 داروسازی

 دانشیار   دکتر باقر امیر حیدری  

 

 

 بهداشت حرفه ای

دانشیار

  دکتر ناصرهاشمی نژاد

 

 

 تغذیه

 دانشیار

دکتر محمدرضا محمودی 

 

 

 

 اپیدمیولوژیست

 دانشیار

دکتر فرزانه ذوالعلی

  

 

 طب اورژانس

استادیار 

 دکتر شهراد تاج الدینی

 

 

مدیریت خدمات بهداشتی 

استادیار

 دکتر لیلا والی
 

 

 طب اورژانس

استادیار 

 دکتر امین صابری نیا

 

 

آمار حیاتی 

استادیار

دکتر یونس جهانی 

 

 

  

   روانشناس


دکتر بهرام نژاد

 


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار