ارتباط با گروه
                   

آدرس :کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علومپزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
تلفن تماس : 03431325154  
نمابر : 03431325221  

salamat.dar.balaya@gmail.com


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار