پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


نام و نام خانوادگی:طاهره شیخ اسدیمدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگی:طاهره حسنیمدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت دولتی

نام و نام خانوادگی :زهره ابوحیدریمدرک تحصیلی :دیپلم اقتصاد

شرح وظایف :

- ثبت نامه های وارده،صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون

-تفکیک و توزیع نامه ها ی وارده و ارجاع به اقدام کننده

- بایگانی پرونده ها و اوراق اداری

قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها

تلفن تماس :31325150-034نمابر :31325221-034


پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir
شماره اتاق:A204