نام و نام خانوادگی محمد بیگی

 
 پست : انباردار


 
 شرح وظایف:

 
 
حفاظت و نگهداری از اموال منقول دانشکده

انجام کارهای انبارداری

به روز کردن وسایل موجود در انبار

 
 ******************** 
  
 نام و نام خانوادگی غلامحسین حسینی اطهر

 
 پست : کارپرداز


 
 شرح وظایف : 

 
 
استعلام بها قبل از خرید اجناس

دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام فوق ارجاع میگردد

تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به خرید کالا

انجام سایر امور مربوط به کارپردازی
 
 ************************ 
  
 نام و نام خانوادگی محمد خشای

 
 پست : امین اموال

 
 شرح وظایف : 

 
 
ثبت برگه های محاسباتی در دفاتر صدور

تهیه و تنظیم لیست اموالی

تهیه و تنظیم و کنترل برچسب اموالی

 
 

تلفن تماس :31325174-034


نمابر :31325221-034
پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir