دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN  
نام و نام خانوادگی:اعظم صادقی راد

سمت:مسئول حسابداری

تلفن تماس:31325339     

 
نام و نام خانوادگی:عطاء الله صدوقی 


 کارشناس ارشد حسابداری
 

شرح وظایف :

_ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها

_رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

_همکاری در تهیه نامه و بخشنامه های مالی

_تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی

_شرکت در کمیسیونهای مربوطه

_مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مربوطه
تلفن تماس :31325336-034

نمابر :31325221-034


پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir