دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN
 آقای دکتر سید حسین صابری 

دکترای  مدیریت خدمات بهداشتی
 
    
    
 شرح وظابف:


1-      ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحد های مختلف دانشکده

2-      ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی  به مدیران گروه ها

4-      ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

3-      نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده

4-      پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

5-      ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

            6-      بررسی صلاحیت معاونین و معاونین گروه ها و اظهار نظر درباره آن تلفن تماس : 32315147-034      
  نمابر : 32315221-034  
  پست الکترونیک : sh.saberi@kmu.ac.ir

پست الکترونیک دانشکده : manage_infoschool@kmu.ac.ir
  
 
 شماره اتاق:A205