دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN


 
محمد اعظمی ساردویی

دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  تلفن تماس : 3205394-034          
                                    
 
  نمابر : 3205221 -034 
  پست الکترونیک : 

mohammadaazami14@gmail.com

پست الکترونیک دنشکده : manage_infoschool@kmu.ac.ir