پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    ENرضا گودرزی

دکترای اقتصاد سلامت

   
شرح وظایف:


  1-نظارت و اجرای فرآیند های تحصیلات تکمیلی(تصویب طرح تحقیق،دفاع،فارغ التحصیلی)

 2-بررسی و تایید فرم های اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی 

3-بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تکمیلی و ارائه راه حل در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه

4-مسئولیت و نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و دستورالعمل های اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی

5-بررسی و اقدام در خصوص درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان 

6- برگزاری و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده

7-عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 
   
تلفن تماس :3205160 -034
نمابر:3205221 -034
پست الکترونیک : rgoudarzi@kmu.ac.ir

پست الکترونیک دانشکده :manage_infoschool@kmu.ac.ir