سید حسین صابری 

 دکترای مدیریت بهداشت و درمان                                            
         
         
 شرح وظایف:
 

1.      نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

2.تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 

3.      ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.

4.      تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 

5.      تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.

6.      هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.

7.      نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.

8.  حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 

 

9.  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.


         
  تلفن تماس : 31325147 -034                                                                                                                
  نمابر  : 31325221-034        
  پست الکترونیک : sh.saberi@kmu.ac.ir