رشته تحصیلی

 نام درس

 لینک دانلود

مدیریت بهداشت و درمان 

 اصول برنامه ريزي بهداشتي

 
 مدیریت بهداشت و درمان

 اصول مديريت در خدمات بهداشتي و درماني

 
 مدیریت بهداشت و درمان

 حسابداری و حسابهای ملی سلامت

 
مدیریت بهداشت و درمان
 
 مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

 
 مدیریت بهداشت و درمان مديريت در سيستمهاي بهداشتي