پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


 عکس 

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 پست الکترونیک

  سید حسین صابری اناری رئیس دانشکده h_saberi@kmu.ac.ir
  محمدرضا امیراسماعیلی معاون آموزشی پژوهشی دانشکده و مسئول تحصیلات تکمیلی  Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
  علی نیک روش مدیر اداری 
  لیلا والی مسئول اساتید مشاور vali1386 @gmail.com 
  محمد اعظمی مسئول واحد  EDO  دانشکده  m_azami@kmu.ac.ir