آدرس : کرمان – ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علوم پزشکی -  دانشکده مدیریت  و اطلاع رسانی پزشکی
  تلفن تماس : 31325222-034 ، 31325147-034
  نمابر : 31325221 -034
  manage_infoschool@kmu.ac.ir
 
 واحد       

 تلفن تماس 

 ریاست 

 31325122

معاون آموزشی  

 31325145

 معاون مالی اداری

31325146
 
حسابداری 

3205165
 
 واحد آموزش

31325144
 
مرکز کامپیوتر 

31325173
 
دبیرخانه
 
31325150
 
 فاکس 

31325221
 
 کتابخانه

31325164