اعضا هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 

    cv       

شماره تماس              

شماره
 اتاق  
  

 پست الکترونیکی

 رشته تحصیلی

 مرتبه علمی

 نام و نام خانوادگی


 
    034-31325158  A216  

M _ ariaei @ Kmu . ac . ir

 آمار و مدارک پزشکی

 مربی

 منیژه آریایی

 

 

 034-31325395

    L.ahmadian@kmu.ac.ir

 انفورماتیک پزشکی

  دانشیار

 لیلا احمدیان

 

034- 31325148

 A203

 mokhovati@kmu.ac.ir

 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دانشیار

    

مریم اخوتی

 

 

 

034- 31325394

 

 m_azami@kmu.ac.ir

 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 استادیار

 محمد اعظمی
ساردویی

 

 

034- 31325165

 A217

 

Mohammadreza.
amiresmaili@gmail.com
 

 

 مدیریت بهداشت و درمان

 استادیار

 محمد رضا امیر
اسماعیلی

 

 

034- 31325153

 A304

 mohsenbarooni@gmail.com

mbarouni@kmu.ac.ir

 اقتصاد سلامت

 استادیار

 محسن بارونی

 
 

 034-31325155

A 303

 k_bahaadini@kmu.ac.ir

 انفورماتیک پزشکی

  دانشیار  

 کامبیز بهاءالدینی

 

 

 034-31325396

 

 r.khajouei@kmu.ac.ir

 انفورماتیک پزشکی

دانشیار

 
رضا خواجویی

 

 

 034-31325398

 A310   khayatzadeh.
mahani@hotmail.com

  سیاستگذاری و مدیریت سلامت

استادیار

 

 

اکرم خیاط زاده

 

 
    034- 31325123  A304

 sabermahany@gmail.com

 اقتصاد سلامت

استادیار

 اسماء صابرماهانی

 

 

 034-31325160  A316

dehnavy@yahoo.com 

 مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار

 رضا دهنویه

 

 

 034-31325147

 --

 h_saberi@kmu.ac.ir

 مدیریت خدمات بهداشتی

 استادیار

 سید حسین صابری اناری

 

 

 034-31325156  

 atalebian@kmu.ac.ir

 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 مربی

علی طالبیان

  

 

 ---

 --

rgoudarzi@kmu.ac.ir

 اقتصاد سلامت

 استادیار

 رضا گودرزی

 

 


034-31325158
 A218

 

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

استادیار

 
 فاطمه  معتمدی

   034-31325152  A305  

 مدیریت خدمات بهداشتی

 استادیار

 محمد حسین مهرالحسنی

 

 

 0341-31325161  A219

m_nekooei@kmu.ac.ir

 مدیریت خدمات بهداشتی

 دانشیار

 محمود نکویی مقدم

 

 

 034-31325160 A 316

 

  

 مدیریت خدمات بهداشتی

  

استادیار

سمیه نوری حکمت

 

 

 034-31325145  A218

 l_vali@kmu.ac.ir

 مدیریت خدمات بهداشتی

 استادیار

 لیلا والی

 

       va.yazdi@gmail.com
v_yazdi@kmu.ac.ir
 سیاستگذاری سلامت
 استادیار
 وحید یزدی فیض آبادی
 
   034-31325147  A308  h_samzadeh@kmu.ac.ir  مدیریت اطلاعات بهداشتی
 استادیار  حمیدرضا سام زاده کرمانی