دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN


اطلاعات یک منبع حیاتی است که نقش مهمی در پیشرفت علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری ایفا می کند . این نقش مهم را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای بشری جستجو کرد و کاربردهای شناخته شده آن را این گونه بیان نمود : کمک به رشد دانش و خرد ، تصمیم گیری و مدیریت ، تحقیق و توسعه ، تولید و صنعت و...
 
از طرفی وجود اطلاعات به تنهایی و به خودی خود کافی نیست و نمی تواند خیلی مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه جمع آوری گردد ، سازماندهی شود و متناسب با نیازها در دسترس قرار گیرد . این کار خود مستلزم اهداف ، برنامه ریزی و تشکیلاتی است که بتوان با کمک آنها بهره وری از منابع اطلاعاتی را به حداکثر رساند .

در این میان اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی (HBI) ، دانش و اطلاعاتی است که مورد نیاز تمام متخصصین بهداشتی و پزشکی بوده و با سلامت انسانها سر و کار دارد به طوری که شکل ارزیابی شده آن می تواند اساس تصمیم گیری های پزشکی و بالینی باشد .

امروزه این اطلاعات عمدتا" ازطریق منابع وپایگاههای اطلاعاتی زیست پزشکی در دسترس علاقمندان قرارمی گیرد

کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی به عنوان تولید کنندگان ، واسطه ها و عرضه کنندگان این اطلاعات نقش مهمی در چرخه اطلاع رسانی پزشکی ایفا می کنند . بدیهی است در صورتی می توانند این نقش را به خوبی به عهده بگیرند که در کنار داشتن منابع اطلاعاتی کافی ، روزآمد ، و سایر امکانات دیگر ، از وجود کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی متخصص نیز برخوردار باشند .

از سوی دیگر عصر حاضر ، عصر ظهور سازمان های گوناگون و رشد روزافزون آنها می باشد . نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است که این سازمانها برای راهبری و حل مسائل سازمانی خود به اطلاعات روزآمد و مدیران لایق نیاز دارند .

سازمانهای بهداشتی درمانی به عنوان یکی از مهمترین نیازمندیهای جوامع انسانی در عصر حاضر نیز از شمول این نتایج مستثنی نیستند و مدیریت آنها با توجه به مسائل خاص در این نوع سازمانها تخصصی بوده و با سایر گرایش های اداری و صنعتی تفاوت های فراوانی دارد .

این دانشکده با تربیت کارشناس و کارشناس ارشد در زمینه اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت بهداشت و درمان ، امید آن را دارد که نقش ویژه ای در مدیریت دانش و اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و نیز مدیریت مراکز بهداشتی درمانی داشته باشد.

آقای دکتر سید حسین صابری ریاست دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی