پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


اعضای شورای تحصیلات تکمیلی :


1-آقای دکتر صابری...............................رِئیس دانشکده

2- آقای دکتر امیراسماعیلی.......................معاون آموزشی

3- آقای دکتر گودرزی...........................مدیر تحصیلات تکمیلی

4-آقای دکتر نکوئی مقدم..........................نماینده گروه سلامت در بلایا

5-آقای دکتر بارونی...............................نماینده گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

6-آقای دکتر دهنویه................................نماینده  گروه مدیریت،سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

7-آقای دکتر خواجویی..............................نماینده گروه مدارک پزشکی

8-خانم دکتر معتمدی...............................نماینده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی