مسئول دفتر :زهره کوکبی زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس امور تربیتی


شرح وظایف :

دریافت نامه ها ،اوراق ، پرونده ها و سایر مکاتبات

تفکیک و توزیع نامه ها ،گزارشات و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوطه

تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه

تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونها در دفترسرپرست

  
تلفن تماس :31325147 -034
                  31325222 -034 
نمابر :31325221-034


پست الکترونیک :manage_infoschool@kmu.ac.ir