پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


 عکس

 نام ونام خانوادگی

 مدرک تحصیلی

 سابقه ریاست

  جناب آقای حسین میرزاده کارشناسی ارشد کتابداری  1376-1384
 جناب آقای علی طالبیان  کارشناسی ارشد کتابداری1384-1392