پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN


محمدرضا امیر اسماعیلی

دکترای مدیریت بهداشت و درمان
   
   
 شرح وظابف:


 - 1 
اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
 

 - 2  
مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده 
   
 
 3 - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

 4 - ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی          

  5- برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دوره های  آموزشی دانشکده                 
4نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

7- نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

8 - نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی

 -9 اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید

 


  تلفن تماس       : 31325165 -034 
  نمابر                 : 31325221 -034 
  پست الکترونیک : mohammadrezaamiresmaili@gmail.com

پست الکترونیک دانشکده : manage_infoschool@kmu.ac.ir
 

                شماره اتاق:A208