دوشنبه ١٣٩٦/١١/٣٠    EN


مریم اخوتی                                         

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 
 
    
    
 

شرح وظایف     
      
      1- بررسی لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

      2- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشکده

     3- همکاری در ارئه خدمات علمی،فرهنگی و اجتماعی  

     4-  تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی                        

    

 تلفن تماس : 31325148 -034                                                                                
 نمابر : 31325221-034  
 پست الکترونیک : mokhovati@kmu.ac.ir  
    
  شماره اتاق:     A203