وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

    http://dme.hbi.ir       

 سازمان جهانی بهداشت            
 http://www.who.int/en

 موضوعات و مقالات  مدیریتی

 http://www.iranpm.com

http://www.healthdatamanagement.com

http://www.spac.ir/Portal/Home

http://www.jointcommission.org

http://www.med.monash.edu.au


http://www.gwumc.edu

http://www.tcd.ie

http://www.lshtm.ac.uk

http://www.mgtsolution.com

 مجله سیاست گذاری      بهداشتی

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505962/description

مجله اقتصاد سلامت

 http://www.elsevier.com/wps/find/S04.cws_home/main

 مقالات بهداشتی ،درمانی

 http://www.elsevierhealth.com/redirect.jsp?ref=&url=/journals


 کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران

 http://www.iingroups.com/inmdl


 هفته نامه بازار کار

 http://www.bazarekar.ir

 جستجوی کتاب فارسی

 http://www.adinebook.com

 جستجوی کتاب انگلیسی

 http://www.amazon.com