شنبه ها
( هر هفته): جلسه گروه مدیریت  بهداشت و درمان


سه شنبه ها (هر هفته):جلسه تحصیلات تکمیلیچهارشنبه ها (یک هفته در میان):جلسه شورای آموزشییکم تا پنجم هر ماه: جلسه ریاست دانشکده با کارمندان