پنجشنبه ١٣٩٦/٤/٢٩    EN





 رشته تحصیلی



 لینک دانلود


دکترای مدیریت خدمات بهداشتی


دکترای سلامت در بلایا
 ا

 

دکترای سیاست گذاری


 

کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 


 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت   
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی   
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی   
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت