پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN

 رشته تحصیلی لینک دانلود


دکتری مدیریت خدمات بهداشتی


دکتری سلامت در بلایا
 

 

دکتری سیاست گذاری


 
 
دکتری انفورماتیک پزشکی

  

دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 
  

کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 


 
کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت   
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی   
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی   
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت