۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
جلسه پیش دفاع ( آقای مبین مرادی - دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها)
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
جلسه پیش دفاع ( آقای مبین مرادی - دکتری سلامت در بلایا)
جلسه پیش دفاع ( آقای مبین مرادی - دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها)
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبینار کشوری نظارت در بهداشت و درمان
۱۴۰۰ دوشنبه ۴ مرداد
وبینار کشوری نظارت در بهداشت و درمان
وبینار کشوری نظارت در بهداشت و درمان
جلسه مدیر گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت با دانشجویان دکتری
۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير
جلسه مدیر گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت با دانشجویان دکتری
جلسه مدیر گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت با دانشجویان دکتری
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
جلسه بورد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
انتخابات شورای صنفی دانشجویان و شورای صنفی دستیاری و phd
۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
جدول زمان بندی و مرتحل برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان و شورای صنفی دستیاری و phd
انتخابات شورای صنفی دانشجویان و شورای صنفی دستیاری و phd
جلسه دفاع (خانم نوروزی - ارشد اقتصاد-26 خرداد )
۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد
جلسه دفاع خانم نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ، چهار شنبه مورخ 26 خرداد
جلسه  دفاع (خانم نوروزی - ارشد اقتصاد-26 خرداد )
جلسه دفاع ( خانم نادرخواه - ارشد مدیریت-دوشنبه 24 خرداد)
۱۴۰۰ شنبه ۲۲ خرداد
جلسه دفاع ( خانم نادرخواه - ارشد مدیریت-دوشنبه 24 خرداد)
جلسه  دفاع ( خانم نادرخواه - ارشد مدیریت-دوشنبه 24 خرداد)
جلسه (مدیر گروه مدیریت و دانشجویان جدید الورود مقطع ارشد)
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
جلسه (مدیر گروه رشته مدیریت و دانشجویان جدید الورود مقطع ارشد)
جلسه  (مدیر گروه مدیریت و دانشجویان جدید الورود مقطع ارشد)
جلسه گروه سلامت در بلایا (ترم بندی دروس)
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت
جلسه گروه سلامت در بلایا (ترم بندی دروس)
جلسه گروه سلامت در بلایا (ترم بندی دروس)