۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
 عکس
 
 نام ونام خانوادگی
 
 مدرک تحصیلی
 
 سابقه ریاست
 

 جناب آقای حسین میرزاده  کارشناسی ارشد کتابداری   ۱۳۷۶-۱۳۸۴
  جناب آقای علی طالبیان   کارشناسی ارشد کتابداری ۱۳۸۴-۱۳۹۲ 
آقای دکتر سید حسین صابری دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

1392-1396