۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن   

 

 

 

 

 


علی نیک روش

 

رشته تحصیلی: حسابداری

درجه علمی: کارشناس ارشد

شماره تماس:   31325146-034

فکس: 31325221-034

ایمیل:    manage_infoschool@kmu.ac.ir


 

 

 

شرح وظابف:


 

 •  نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي 
 •  صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
 • سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي     
 • نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه 
 • انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان   متبوع با همكاري واحد كارگزيني 
 • تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .
 •  نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان 
 • نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان
 •  همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي 
 •  نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه 
 • نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد