۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
 

نام و نام خانوادگیطاهره شیخ اسدی

مدرک تحصیلیکارشناس مدیریت بازرگانی
 

   

نام و نام خانوادگی: طاهره حسنی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی
 

 
نام و نام خانوادگی : زهره ابوحیدری
مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد
 

 

 

 

 
شرح وظایف :

- ثبت نامه های وارده،صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون
 

-تفکیک و توزیع نامه ها ی وارده و ارجاع به اقدام کننده
 

- بایگانی پرونده ها و اوراق اداری
 

قرائت نامه های وارده و صادره و تلخیص مطالب آنها

 

 

تلفن تماس :

۰۳۴-۳۱۳۲۵۱۵۰

 

نمابر:

۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۲۱

 

پست الکترونیک :

manage_infoschool@kmu.ac.ir