۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
 رشته تحصیلی
 
 نام درس
 
 لینک دانلود
 
مدیریت بهداشت و درمان 
 
 اصول برنامه ريزي بهداشتي
 
 
 مدیریت بهداشت و درمان
 
 اصول مديريت در خدمات بهداشتي و درماني
 
 
 مدیریت بهداشت و درمان
 
 حسابداری و حسابهای ملی سلامت
 
 
مدیریت بهداشت و درمان
 
 مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت
 
 
 مدیریت بهداشت و درمان  مديريت در سيستمهاي بهداشتي