۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

 

 

  آموزش نرم افزار Spss 

 

_   آموزش نرم افزار EndNote

 

 _   آموزش نرم افزارEndNoteWeb 

 

فایل های کارگاه روش تحقیق

 

 _ روش تحقیق


_   Cohort Studies

_   Cross-Sectional Studies

_   Experimental design

 _ Qualitative research


 _ مطالعات مورد-شاهدی