۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

 

 

 

مهدیه شجاعی

 

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

 

    

 034-31325398   

 

034-31325145

 

 mahdiehsh@gmail.com

 

 

 

 

 

   

شرح وظایف:


 ۱-نظارت و اجرای فرآیند های تحصیلات تکمیلی(تصویب طرح تحقیق،دفاع،فارغ التحصیلی)

 ۲-بررسی و تایید فرم های اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در هر سال تحصیلی 

۳-بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقاطع تکمیلی و ارائه راه حل در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب دانشگاه

۴-مسئولیت و نظارت بر اجرای کلیه مصوبات و دستورالعمل های اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی

۵-بررسی و اقدام در خصوص درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان 

۶- برگزاری و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده

۷-عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی دانشگاه