۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

آیین نامه دوره دکتری تخصصی

 

 آیین نامه دکتری تخصصی

 

  آیین نامه دکتری تخصصی و پژوهشی مصوب سال 92

 

  آیین نامه دکتری تخصصی پژوهشی مصوب سال 87

 

  شیوه ثبت نام موضوع پایان نامه و پروپوزال 

 

  شیوه نامه برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه 

 

  شیوه نامه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی 

 

  آیین نامه دکتری پژوهشی مصوب سال 93

 

  آیین پوشش حرفه ای 

 

  آیین نامه همیار آموزشی 

 

 آیین نامه دستیار ارشد دانشجویان دکتری تخصصی