۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر

                   

 

لیلا احمدیان 

 

دکتری انفورماتیک پزشکی

 

   شرح وظایف:
 

۱.      نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

۲.تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات  شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی
 

۳.      ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 

۴.      تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
 

۵.      تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 

۶.      هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 

۷.      نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 

۸.  حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 

 

۹.  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.

 

 

 تلفن تماس : 

 

034- 31325395   

  نمابر : 

 

034-31325221

 پست الکترونیک :

  

L.ahmadian@kmu.ac.ir