۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر


مریم اخوتی 

                       

دکترای کتابداری پزشکی  

 

 

شرح وظایف:
 

۱.      نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

۲.تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 

 

۳.      ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 

۴.      تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
 

۵.      تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 

۶.      هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 

۷.      نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 

۸.  حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 

 

۹.  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه. 

تلفن تماس : 

 

 ۳۱۳۲۵۱۴۸-۰۳۴

 نمابر : 

 

۳۱۳۲۵۲۲۱-۰۳۴

پست الکترونیک : 

 

mokhovati@kmu.ac.ir