۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
 
 
 
 
رضا گودرزی
 
 
           دکتری اقتصاد سلامت                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 شرح وظایف:
 

۱.   نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

۲.تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 

۳.   ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 

۴.   تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
 

۵.  تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 

۶.  هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 

۷.   نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 

۸. حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 

 

۹.  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.

 

 

 

تلفن تماس:

                                   

                    034-31325160                                                                                      

نمابر:

034-31325221

 

پست الکترونیک:

 rgoudarzi@yahoo.com

 

 rgoudarzi@kmu.ac.ir