۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

 

 

عناوین پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی مدارک پزشکی  از ورودی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
 عناوین پروژه های دانشجویان مقطع کارشناسی  فناوری اطلاعات سلامت از ورودی ۱۳۸۸
 عناوین پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی از ۱۳۹۲

 

 
_