۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 ارتباط با گروه
                   

آدرس: کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علومپزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۵۱۵۴  
نمابر: ۰۳۴۳۱۳۲۵۲۲۱  
پست الکترونیک:
salamat.dar.balaya@gmail.com