۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
عکس  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی

    cv       


        

دکترعلی اکبر حقدوست استاد اپیدمیولوژیست  

 

دکتر محمود نکویی مقدم استاد مدیریت خدمات بهداشتی 

 

دکتر سید حسین صابری استادیار مدیریت خدمات بهداشتی

 

 

دکترمحمد ملکوتیان استاد  بهداشت محیط  
دکتر نوذر نخعی  استاد پزشکی اجتماعی

 

 

دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی   مدیریت خدمات بهداشتی

 

 دکتر محمد حسین مهرالحسنی

 
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی  
 
دکتر باقر امیر حیدری دانشیار  داروسازی  
 دکتر ناصرهاشمی نژاد دانشیار  بهداشت حرفه ای

 

دکتر محمدرضا محمودی   دانشیار تغذیه

 

دکتر فرزانه ذوالعلی  دانشیار  اپیدمیولوژیست

 

دکتر شهراد تاج الدینی استادیار    
 دکتر لیلا والی استادیار مدیریت خدمات بهداشتی 

 

دکتر امین صابری نیا استادیار  طب اورژانس  
دکتر یونس جهانی  استادیار آمار حیاتی

 

دکتر بهرام نژاد    روانشناس

 

 

 

دانشیار