۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

 

 

 

 

 

  دکتر رضا خواجویی 

                     

034-31325165

     

034-31325221

  manage_infoschool@kmu.ac.ir

 

 

شرح وظابف:
 

 - ۱    اداره کلیه امور آموزشی دانشکده

 - ۲    مطالعه و اتخاذ تصمیم در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده 
   
   
 ۳ - نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی

 

    ۴ - ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی          

    ۵- برنامه ریزی و نظارت بر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دوره های  آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی      

 

    ۷- نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی

 

    ۸ - نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی

 

     ۹ - اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید