۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

 

 

حمیدرضا سام زاده 

دکتری مدیریت اطلاعات سلامت

                     

034-31325147     

     

034-31325221    

 

h_samzadeh@kmu.ac.ir