۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

 

  ارتباط با گروه کتابداری
                   

آدرس :کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علومپزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۲۵۱۷۴  
نمابر : ۰۳۴۳۱۳۲۵۲۲۱  

ketabdarigroup@gmail.com