۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

فرم و فرآیندهای ثبت نامی

 

 

 

  فرآیند ثبت نام 

 

  فرم جمع آوری اطلاعات کامل دانشجو 

 

  فرم مشخصات 

 

 مشخصات سجلی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 

  فرم گزینش دانشجو 

 

 فرم تعهد تکمیل پرونده

 

 فرآیند معافیت تحصیلی 

 

  برگ درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول