۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

فرم ها و فرآیندهای ثبت نامی کارشناسی ارشد

  فرآیند ثبت نام 

 

 فرم جمع آوری اطلاعات کامل دانشجو 

 

 فرم مشخصات 

 

 مشخصات سجلی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 

  فرم تعهد شماره 1

 

  فرم گزینش دانشجو 

 

  فرم تعهد تکمیل پرونده 

 

  فرآیند معافیت تحصیلی 

 

  برگ درخواست تحصیلی دانشجویان مشمول