۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

فرم ها و فرآیندهای در حال تحصیل

  پروپوزال

 

 

 

  مرخصی تحصیلی 

 

 

  فرآیند ترک تحصیل 

 

  فرم شرکت در همایشهای علمی داخل کشور

 

  گردش کار تصویب و اجرای پایان نامه دانشجویان ارشد

 

  گردش کار دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

  فرم نهایی تمدید سنوات کارشناسی ارشد 

 

  فرم های درحال تحصیل ارشد