۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند   

مریم اخوتی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه فردوسی مشهد-1388

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

 okhovati.maryam@gmail.com ایمیل :  

تلفن: 31325148

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1381 تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی

علایق پژوهشی

CV

   

محمد اعظمی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی- دانشگاه فردوسی مشهد-1385

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

mohammadaazami14@gmail.com ایمیل: 

تلفن: 31326063

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1374 تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

علی طالبیان

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی –دانشگاه علوم پزشکی ایران-1395

مرتبه علمی: مربی،هیئت علمی

atalebian@kmu.ac.ir ایمیل: 

تلفن: 31325156

سابقه عضویت در گروه: ازسال1371 تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی

CV

   

علی سادات موسوی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات -

مرتبه علمی: استادیار،هیئت علمی

moosavi56@gmail.com   :      ایمیل

تلفن: 31325396

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1396تا کنون

وضعیت استخدامی: پیمانی

علایق پژوهشی

CV

   

اکرم صانعی پور

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس  کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت: کارشناس گروه

 

تلفن:31325154

وضعیت استخدامی: رسمی