۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

 

آمار دانشجویان در حال تحصیل در گروه

 

 

تعداد

ورودی

رشته

مقطع

ردیف

9نفر

95

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

1

12 نفر

96

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

2

8 نفر

97

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

3

4 نفر

95

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

4

6 نفر

96

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

5

3 نفر

97

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

6

4 نفر

95

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

7

4 نفر

96

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

8

1 نفر

97

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

9

2 نفر در مرحله پایان نامه

92

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

10

3 نفر در مرحله پایان نامه

93

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

11

3 نفر

95

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

12

2 نفر

96

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

13

4 نفر

97

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

14

2 نفر در مرحله پایان نامه

93

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

15

3 نفر

95

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

16

3 نفر

96

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

17

3 نفر

97

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

18