۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور   

 

آمار دانشجویان در حال تحصیل 

 

تعداد

ورودی

رشته

مقطع

ردیف

 3 نفر در مرحله پایان نامه

95

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

1

12 نفر در مرحله پایان نامه

96

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

2

6 نفر در مرحله پایان نامه

97

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

 

9 نفر

98

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد

3

4 نفر در مرحله پایان نامه

96

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

5

2 نفر در مرحله پایان نامه

97

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

6

2 نفر

98

اقتصاد سلامت

کارشناسی ارشد

7

4 نفر در مرحله پایان نامه

96

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

8

1 نفر

98

ارزیابی فناوری سلامت

کارشناسی ارشد

9

1 نفر در مرحله پایان نامه

93

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

10

3 نفر در مرحله پایان نامه

95

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

11

2 نفر در مرحله پایان نامه

96

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

12

4 نفر در مرحله پایان نامه

97

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

13

3 نفر

98

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکترای تخصصی

14

3 نفر در مرحله پایان نامه

95

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

15

3 نفر در مرحله پایان نامه

96

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

16

3 نفر در مرحله پایان نامه

97

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

17

2 نفر

98

سیاستگذاری سلامت

دکترای تخصصی

18