۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ مرداد

 


ردیف

 

رشته تحصیلی دانلود
1

کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)

 

2

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

 

3

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

4

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

5

دکتری  تخصصی سیاستگذاری سلامت(مصوب سال 1387)

 

6 دکتری  تخصصی سیاستگذاری سلامت(مصوب سال 1397)