۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

 

  ارتباط با گروه مدیریت،سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
                   

آدرس :کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علوم پزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
تلفن تماس : ۰۳۴۳۱۳۲۵۱۵۴ 
نمابر : ۰۳۴۳۱۳۲۵۲۲۱  

modiriyatgroup@yahoo.com