۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

مریم اخوتی

(Ph.D(

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه فردوسی مشهد-1388

مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

 okhovati.maryam@gmail.com ایمیل:

تلفن: 31325148

سابقه عضویت در گروه: ازسال 1381 تا کنون

وضعیت استخدامی: رسمی
شرح وظایف:
 

۱.   نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

۲.  تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی 

 

۳.  ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.
 

۴.  تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه 
 

۵.  تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.
 

۶.  هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.
 

۷.  نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.
 

۸.  حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود. 

 

۹.  تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.