۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

 

 

 ارتباط با کتابخانه
                   

آدرس :کرمان –ابتدای بلوار هفت باغ-پردیزه علوم پزشکی-دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی

             

تلفن تماس : ۰03431325164 

نمابر : 03431325221


manage_infoschool@kmu.ac.ir