۱۴۰۰ سه شنبه ۵ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۷ تير   

 

 

 

برنامه زمان بندی جلسات  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

 

 

تاریخ

 

ساعت گروه شماره کلاس لینک

 

شنبه

 

9.30 شورای آموزشی 720 https://sr.kmu.ac.ir/ch/a4ac0fcc-83d1-4a8e-80f0-f6bfff457d75

 

شنبه

 

11:45

اطلاعات سلامت

(جلسه گروه/ژورنال کلاب)

706 https://sr.kmu.ac.ir/ch/31ec15c8-  69d9-4314-bd6f-3e00623ac593

 

شنبه

 

12 مدیریت،سیاستگذاری و اقتصاد سلامت 707 https://sr.kmu.ac.ir/ch/dd85cad9-b381-4e08-907d-71fc64302ec9

 

یکشنبه

 

13 سلامت در بلایا 707 https://sr.kmu.ac.ir/ch/dd85cad9-b381-4e08-907d-71fc64302ec9

 

دوشنبه

 

11:45 ژورنال کلاب (علوم اطلاعات سلامت) 702 https://sr.kmu.ac.ir/ch/7b8c5541-c612-41a5-bb7b-121c0f6e7a9c

 

دوشنبه

 

12

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

(جلسه گروه/ ژورنال کلاب)

706 https://sr.kmu.ac.ir/ch/31ec15c8-69d9-4314-bd6f-3e00623ac593

سه شنبه

 

12 تحصیلات تکمیلی 706 https://sr.kmu.ac.ir/ch/31ec15c8-69d9-4314-bd6f-3e00623ac593

 

چهارشنبه

 

12 ژورنال کلاب (مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت) 707 https://sr.kmu.ac.ir/ch/dd85cad9-b381-4e08-907d-71fc64302ec9

 

 

* در صورتی که به هر دلیل امکان  ورود به لینک  کلاس را نداشتید .  لینک کلیه کلاسها با توجه به شماره کلاس عنوان شده از طریق اصفحه زیر قابل دستیابی می باشند.